1974-03-01 atidarytas vaikų lopšelis-darželis “Šaltinėlis”- 280 vietų.

1993-01-11 atidarytos trys vaikų globos grupės pagal amžių: lopšelio, darželio ir mokyklinio amžiaus. Įstaigai ir toliau vadovauja vedėja B. Žilienė. Pirmaisiais metais įsikuria trisdešimt vaikų.

1993-03-01, remiantis darbuotojų konkurso komisijos protokolu, Regina Judzinskienė skiriama lopšelio–darželio su globos grupėmis „Šaltinėlis“vedėja.

1994-02-01 sukomplektuota ketvirta globos grupė socialiai remtinų šeimų vaikams.

1995-04-01 suteiktas finansinis savarankiškumas ir leidžiama atidaryti einamąją sąskaitą banke.

1995-08-01 iš „Šaltinėlis“ į VRCM „ Pušelė” perkelti dvidešimt du (22) vaikai su negalia kartu su aptarnaujančiu personalu. Leidžiama sukomplektuoti penktą vaikų globos grupę.

1996-11-01 atidaryta šešta vaikų globos grupė.

1997 m. sulaukęs pilnametystės globos namus paliko pirmasis auklėtinis

2002-01-01 atidaryta septinta vaikų globos grupė

2002-10-23 įregistruotas globos įstaigos pavadinimas – Tauragės vaikų globos namai “Šaltinėlis”. Nuo liepos 1d. – panaikintos ikimokyklinės grupės.

2003-09-01 vaikų globos namuose gyvena septyniasdešimt trys (73) vaikai.

2004-09-01 gyvena devyniasdešimt trys (93)  vaikai.

2004-2005 m. m. mūsų įstaigoje buvo septyniasdešimt  vienas (71) mokinys: pradinių klasių – dvidešimt keturi (24) mokiniai, specialaus mokymosi – dešimt (10) mokinių, vyresniųjų klasių- keturiasdešimt septyni (47).

2005  m. pabaigoje gyveno vienas šimtas vienas (101) vaikas. Nuolatinė globa įsteigta šešiasdešimt aštuoniems (68) vaikams, laikina globa – trisdešimt trims vaikams.

1993-01-11/ 2008-01-01 mūsų namuose gyveno aštuoni šimtai aštuoniasdešimt aštuoni (888) vaikai.

2017-10-04 Lina Baziliauskienė skiriama Tauragės vaikų globos namų “Šaltinėlis” direktore.

2018-02-21 Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Tauragės vaikų globos namams “Šaltinėlis” pavestos vykdyti Globos centro funkcijos.

2019-08-06 įregistruotas globos įstaigos pavadinimas – Šeimos gerovės centras “Šaltinėlis”. Centre veikia 3 šeimynos.

 

Mūsų globos namai finansuojami iš savivaldybių biudžeto lėšų ir kitų šaltinių (rėmėjų, labdaros ir kt.). Savivaldybių vaikų globos namų pagrindinis finansavimo šaltinis – savivaldybių biudžetas, kurių asignavimų valdytojai yra vaikų globos namai.

Mūsų globos namuose teikiamos nuolatinės priežiūros, ugdymo, maitinimo, socialinio darbo, socialinės reabilitacijos ir integracijos bei kitos socialinės paslaugos.

Vaikai gyvena septyniose šeimynose pagal vidutinės šeimos modelio sąlygas. Nepriklausomai nuo amžiaus, lyties, intelekto, broliai ir seserys gyvena kartu vienoje šeimynoje iki dvylikos (12) vaikų. Šeimynos patalpas sudaro valgomasis, žaidimų kambariai, svetainė, du miegamieji, rūbinė, higienos patalpos.

Nemaža dalis vaikų turi specialiųjų poreikių: Skaudvilės specialiojoje internatinėje mokykloje mokosi dešimt (10) vaikų, Vievio sanatorinėje mokykloje – keturi (4) vaikai, Vėliučionių specialiojoje mokykloje – du (2) vaikai, Švėkšnos sanatorinėje mokykloje- vienas (1) vaikas, VRCM  “Pušelė”- keturi (4) vaikai. Septyni  (7) vaikai mokosi pagal kai kurių dalykų modifikuotas ir adaptuotas programas, nes turi foneminės klausos, kalbos sutrikimų, sulėtėjęs protinis vystymasis. Keturi  (4) vaikai mokosi pagal specialiąsias programas nežymiai ir vidutiniškai sutrikusio intelekto vaikams. Devyniolika  (19) vaikų įtraukti į rizikos grupės vaikų sąrašus. Šešiamečiai vaikai ugdomi mokyklų priešmokyklinio rengimo grupėse. Kūdikiai, ikimokyklinio amžiaus vaikai ugdomi namuose pagal atitinkamas programas. Stengiamasi sukurti tokią aplinką, kuri skatintų vaikų aktyvumą, kūrybiškumą, veiklumą.

Vaikų privatumui, kultūrinių, higieninių įgūdžių formavimui ir savarankiškumo ugdymui, savitvarkai namuose sudarytos geros sąlygos. Ypatingas dėmesys skiriamas individualiems poreikiams bei interesams. Vaikai savo prigimtinius pomėgius ir gebėjimus gali lavinti 2002 metais įkurtose kūrybinėse grupėse: šokių, dailės, dainavimo, dramos, žaislų siuvimo, mezgimo, nėrimo, jaunųjų gėlininkų, gamtininkų, turistų, karpinių, sporto, muzikos, skaitovų. Sėkmingai organizuojama darbinė veikla, sudarytos sąlygos sportinei veiklai. Vaikai dalyvauja konkursuose, varžybose, parodose, šventiniuose renginiuose, vyksta į ekskursijas. Visa tai leidžia geriau užtikrinti vaikų užimtumą bei išvengti netinkamo vaikų elgesio problemų.

Pastaruoju metu padaugėjo delikventinio elgesio vaikų, kuriems ypatingai reikalinga psichologinė pagalba. Šiems vaikams reikalingą pagalbą suteikia papildomo ugdymo specialistai, taip pat socialinis darbuotojas.

Didėja pedagogų patirtis dirbant su rizikos grupės vaikais. Darbui pasitelkiami nauji tikslai:

  • vaiko teisių gynimas, pagalba vaikui;
  • vaiko pasitikėjimo savimi bei suaugusiais atkūrimas;
  • vaiko sugebėjimų skleidimas ir vystymas;
  • vaiko psichinės pusiausvyros atkūrimas;
  • neprievartinė elgesio korekcija;
  • mokyklinio amžiaus vaikų mokymosi motyvacijos atstatymas;
  • bendradarbiavimas su biologine šeima;
  • vaikų vasaros socializacija;
  • atvirumas visuomenei.

Siekdami šių tikslų įstaigoje inspiravome tokią komandinę struktūrą:

  • Vaikų globos ir rūpybos komanda.
  • Šeimynų ugdymo komanda.
  • Speciali ugdymo komanda.

Tokia komandinė struktūra leidžia projektuoti ir organizuoti ugdomąjį darbą, moko bendrauti, atlikti socialinius tyrimus. Vaikų pasiekimai, pomėgiai, pasikeitimai aptariami komandų pasitarimuose.

Didelį dėmesį skiriame personalo kvalifikacijai ir kompetencijai. Sudarytos palankios sąlygos kelti kvalifikaciją seminaruose, kursuose, konferencijose, kūrybinėse- metodinėse grupėse.